ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΛ

Το σχολικό έτος 2021 – 22 οι μαθητές/-τριες εγγράφονται σε τάξεις του ΕΠΑ.Λ. ως εξής:Στην Α’ Τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. εγγράφονται:

# Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου. Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ.

# Οι κάτοχοι Πτυχίου Κατώτερης Τεχνικής ή Επαγγελματικής Σχολής ή άλλου ισότιμουτίτλου.

# Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ τάξη παρελθόντων ετών των Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ.και άλλων ισοτίμων σχολείων με αυτά.

# Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ και Β΄ τάξη του Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε.

# Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ και Β΄ τάξη των Τ.Ε.Σ.

# Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ ,Β΄ και Γ’ τάξη εσπερινής Τ.Ε.Σ.

# Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ τάξη εσπερινού Τ.Ε.Λ.Στην Β’ Τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. εγγράφονται:

# Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ.

# Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ.

# Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) καιεπιθυμούν να ακολουθήσουν διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών.

# Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) που επιθυμούν να ακολουθήσουνδιαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών.

# Από το σχολικό έτος 2018 – 2019, όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. τουν. 4186/2013 (Α΄ 193).

# Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) σε ίδιο τομέα, προκειμένου νααποκτήσουν στη Γ΄ τάξη διαφορετική ειδικότητα από αυτή του πτυχίου τους ή σεδιαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών τους.

# Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ΄ τάξη εσπερινού ή ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 (Α΄ 193) και επιθυμούν να ακολουθήσουν τον ίδιο ή διαφορετικό τομέα.

# Κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) του ν.4186/2013 (Α΄ 193) και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών καθώς και οι κάτοχοιαντίστοιχου Απολυτηρίου Λυκείου της αλλοδαπής, μόνο για λήψη Πτυχίου και όχιΑπολυτηρίου.