Υπάλληλος Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών


Ο απόφοιτος της ειδικότητας Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών μπορεί να εργαστεί στα παρακάτω ενδεικτικά επαγγέλματα:

Ως υπάλληλος οικονομικών υπηρεσιών με αρμοδιότητες να:

 • Τηρεί λογιστικά βιβλία Α’ κατηγορίας και ΚΒΣ,
 • Εκδίδει, συγκεντρώνει, ελέγχει και κωδικοποιεί τα παραστατικά του λογιστηρίου της οικονομικής μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ,
 • Παρακολουθεί την κίνηση λογαριασμών των πελατών
 • Φροντίζει να εισπράττει λογαριασμούς και να εξοφλεί οφειλές,
 • Διεκπεραιώνει τραπεζικές εργασίες καθώς και εργασίες με ασφαλιστικά ταμεία,
 • Παρακολουθεί τα αποθέματα διαφόρων αγαθών (εμπορευμάτων, πρώτων υλών , κτλ.),
 • Συμμετέχει στη διενέργεια απογραφής καθώς και κατάρτισης του προϋπολογισμού της οικονομικής μονάδας.

Ως υπάλληλος διοικητικών υπηρεσιών με αρμοδιότητες να:

 • Συντάσσει, δακτυλογραφεί και διεκπεραιώνει αλληλογραφία, εκθέσεις, αναφορές και κάθε είδους έντυπα,
 • Ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα,
 • Οργανώνει και διεκπεραιώνει συσκέψεις, ταξίδια, συναντήσεις και συνεντεύξεις ανωτέρων στελεχών,
 • Συγκεντρώνει οικονομικές πληροφορίες από όλα τα τμήματα,
 • Διεκπεραιώνει δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων.

Συμπερασματικά, ο υπάλληλος οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών μπορεί να απασχοληθεί κυρίως σε:

 • Οικονομικές υπηρεσίες υπουργείων,
 • Τράπεζες,
 • Εταιρείες,
 • Λογιστικά γραφεία,
 • Χρηματιστηριακά γραφεία,
 • Ασφαλιστικά ταμεία κ.ά.