ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος σχετικά με την υπό στοιχεία Φ.153/ 43758/Α5/14-4-2022 (ΦΕΚ1851 Β’)
απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναφορικά με την Πρόσβαση των
υποψηφίων ΕΠΑΛ στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2022 και εφεξής.