Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των
πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των
Επαγγελματικών Λυκείων για την εισαγωγή στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος
2022-2023 και εφεξή